Huishoudelijk reglement

VERENIGING

De laatste versie van 23 januari 2016 is vastgesteld op de ledenvergadering van 11 maart 2016. Er is een vernieuwde versie in de maak, aangepast aan de actualiteiten en dagelijkse praktijk.

Beschouw alle leden van De Halter als je familie en ons gebouw als je ouderlijk huis!

Artikel 1 leden

 1. Leden zijn natuurlijke personen die conform de statuten zijn toegelaten tot het lidmaatschap.

 2. De vereniging kent aspiranten (7-12 jaar); junioren (13-16 jaar) en senioren (v.a. 17)

 3. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging het predicaat “erelid” verlenen.

 4. Het bestuur heeft het recht een lid als algemeen lid aan te melden. Een algemeen lid maakt geen gebruik van de trainingsfaciliteiten, maar is wel een volwaardig lid van de vereniging.

 5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden zijn opgenomen.

 6. Van deze leden wordt verwacht dat ze de statuten, reglementen en besluiten van organen van de vereniging naleven en dat ze zich ten opzichte van elkaar en de vereniging gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd en de belangen van de vereniging niet schaden.

 7. Het bestuur en de trainers hebben het recht een lid weg te sturen uit het pand of van de terreinen wanneer deze zich niet gedraagt op die wijze hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. Daarnaast hebben het bestuur en de trainers het recht op zo’n moment het lid te vragen zijn ledenpas en sleuteltag in te leveren. Het bestuur beslist daarna of het lidmaatschap voortgezet wordt.

 8. De leden zijn tevens gehouden de statuten en reglementen van de sportbond, de besluiten van een orgaan van de sportbond, evenals de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven.

Artikel 2 Contributie

 1. De contributieregeling kent verschillende tarieven, te weten:

  • Aspiranten (7-12 jaar)

  • Junioren (13-16 jaar)

  • Senioren (v.a. 17 jaar)

  • Algemeen lid

   De hoogte van de contributie staat vermeld op de website Zaanse Atheleten Club “De Halter” van de vereniging.

 2. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld.

 3. De contributie dient binnen 30 dagen na ontvangst van de nota voldaan te worden. Na 30 dagen volgt een aanmaning.

 4. Het bestuur heeft de bevoegdheid het lidmaatschap namens de vereniging op te zeggen als na een tweede schriftelijke aanmaning niet aan alle geldelijke verplichtingen is voldaan. De sleuteltag zal 7 dagen na het verzenden van de tweede aanmaning worden geblokkeerd.

 5. Degene aan wie het predicaat erelid is verleend, is vrijgesteld van contributiebetaling.

Artikel 3 Rechten en Plichten van de leden

Buiten de verplichtingen, geregeld in de meest recente statuten, hebben alle leden de hierna genoemde rechten en plichten.

 1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen.

 2. Zij hebben het recht deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.

 3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.

 4. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen c.q. te doen behandelen of te onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.

 5. Zij hebben de plicht de ledenadministrateur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.

 6. Zij hebben de plicht als een goed huisvader om te gaan met de ter beschikking gestelde sleuteltag (zie verder ook artikel 4 toegangspas)

 7. Opzegging van lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren door het lid bij de secretaris vóór het eerstvolgende kwartaal.

Artikel 4 sleuteltag

 1. Bij het aangaan van het lidmaatschap wordt een sleuteltag in bruikleen gegeven tegen betaling van borg. Met de sleuteltag is het verenigingsgebouw uitsluitend door de houder te betreden van 8.00 uur tot 22.00 uur. Voor en na genoemde tijden is het pand gesloten voor individuele training, en niet toegankelijk.

 2. Alleen senioren (17+) ontvangen een persoonlijke sleuteltag. Minderjarigen mogen niet zonder begeleiding in het pand of op de terreinen van de vereniging verblijven.

 3. Bij inleveren van de sleuteltag wordt de borg terugbetaald na verrekening met eventuele openstaande contributie.

 4. In geval van diefstal of verlies van de sleuteltag is de houder verplicht hiervan direct melding te maken bij de ledenadministrateur, zodat de toegang geblokkeerd kan worden.

 5. Schade die de vereniging leidt door gebruik van de gestolen of vermiste sleuteltag komt voor rekening van de houder tot het moment van afmelding door de ledenadministrateur. Te denken aan bijvoorbeeld inbraak-, vandalisme of diefstalschade.

 6. Een nieuwe sleuteltag kan na goedkeuring door het bestuur worden verstrekt tegen betaling van nieuwe borg. De eerder betaalde borg is verspeeld door het verlies.

 Artikel 5 Aansprakelijkheid van de leden

 1. Elk lid is hoofdelijk aansprakelijk voor de door hem/haar aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

 2. Voor de kosten die gepaard gaan met herstel etc. wordt het lid aansprakelijk gesteld.

Artikel 6 Introducés

Het meenemen van introducés is uitsluitend toegestaan na melding vóóraf bij het secretariaat, de trainer of de ledenadministratie. Een introducé mag maximaal 2 weken vrijblijvend meetrainen waarna men wel of niet lid wordt. Wanneer de introducé niet lid wordt, wordt dit gemeld door het betrokken lid. Wanneer een introducé lid wordt vult deze een lidmaatschapskaart volledig in. Deze levert men in bij de ledenadministrateur of bij de trainer.

Artikel 7 Gebouwen van de vereniging

 1. De vereniging is niet verantwoordelijk voor de eigendommen van welke aard dan ook, van leden en derden in de gebouwen of terreinen aanwezig.

 2. De kluisjes in de gang zijn geen persoonlijk bezit. Bij vertrek na het sporten blijft de sleutel in de deur achter, zodat een volgend lid ook gebruik kan maken van de kluisjes.

 3. Het clubgebouw is gedurende de door het bestuur aan te wijzen uren voor leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan. Uit het lesrooster blijkt of er sprake is van een doelgroep op gezette tijden.

 4. Alle gebruikte sportmaterialen worden na gebruik weer opgeruimd.

 5. Het volume van de radio mag medesporters niet hinderen. Een acceptabel volume is toegestaan. De radio wordt op verzoek zachter gezet.

 6. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik door de leden bestemde ruimtes van de vereniging voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid doet het bestuur daarvan tijdige mededeling via het mededelingenbord.

Artikel 8 Sauna

 1. De sauna is op vrijdagavond en op verzoek geopend.

 2. Per sessie moet betaald worden. Het bedrag is door het bestuur vastgesteld.

 3. Vooraf douchen verplicht.

 4. (Sport)kleding is niet toegestaan in de sauna.

 5. Gebruik van handdoek is verplicht.

Artikel 9 Bar en drank

 1. De drankjes in de koelkast zijn niet gratis.

 2. Genuttigde drankjes dienen contant betaald te worden.

 3. Er wordt aan bezoekers jonger dan 18 jaar geen alcoholische dranken verstrekt.

 4. Alleen op de vrijdagavond is er een bardienst aanwezig.

Artikel 10 Wijzigingen Huishoudelijk Reglement

Wijzigingen in het huishoudelijke reglement worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering met een gewone meerderheid van stemmen. Voorstellen tot definitieve wijzigingen gaan uit van het bestuur of tenminste 15 leden.

Artikel 11 Cluborgaan

De nieuwsbrief verschijnt 4 keer per jaar en wordt samen met de contributienota verstuurd of persoonlijk overhandigd.

Artikel 12 Slotartikel

 1. In alle gevallen waarin het meest recente reglement of de meest recente statuten niet voorziet, beslist het bestuur.

 2. Leden kunnen over dergelijke besluiten altijd overleg plegen met het bestuur.

 3. De meest actuele informatie staat op www.dehalterzaandam.nl